راهبند بولارد (راهبند ستونی)

از این میله یا زایده جهت بستن راه و جلوگیری از ایجاد مزاحمت توسط دیگران استفاده می کنند